วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อาเซียนศึกษา
                    เราในฐานะประชาชนชาวไทย ควรรับรู้ถึงความร่วมมือร่วมใจที่เตรียมตัวในการพัฒนาประเทศของเราเพื่อจับมือร่วมกับ 10  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สมาชิกทั้ง 10 ประเทศสามารถอยู่รวมกันได้อย่างเข็มแข็ง และมีมิตรภาพ พร้อมจูงมือกันก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน… 


เรามารู้จักอาเซียนกันถอะ