ข้อสอบ&เฉลย


ข้อสอบอาเซียนศึกษา


ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


ข้อสอบเรื่องที่ 1 กำเนิดอาเซียน

1.   อาเซียนคืออะไร ?
ก.      สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
ข.      องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
ค.      ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ง.       ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้

2.   ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN) ?
ก.      Asia South East Association Nations
ข.      Association for South East Asian Nations
ค.      Asia South East Association National
ง.       Association for South East Asian National

3.   เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN) จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ?
ก.      4 ประเทศ
ข.      5 ประเทศ
ค.      6 ประเทศ
ง.       7 ประเทศ

4.   ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน?
ก.      เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ข.      เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ
ค.      เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง
ง.       เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ

5.    ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน?
ก.      เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
ข.      ทำให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า
ค.       ทำให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ
ง.      มีอำนาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น

6.    ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)?
ก.      อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข.      อาเซียนมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพแสรีภาพ และความเป็นกลาง
ค.      อาเซียนประสบความสำเร็จในการขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลดการค้ากับประเทศนอกภูมิภาค
              ง.      อาเซียนประสบความสำเร็จในการยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค

 7.    ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ ?
                 ก.      อินโดนีเซียร์
                 ข.      เมียนมาร์ 
                 ค.       เวียดนาม 
                 ง.      กัมพูชา

 8  .วัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์อาเซียนคืออะไร ?
                ก. ให้อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกในทุก ๆ ด้าน
                ข. ให้อาเซียนมีความมั่นคงทางการเมือง การปกครองที่มีประสิทธิภาพ
                ค. ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียและวัตถุอันตรายต่างๆ
                ง. ให้เป็นเขตการค้าเสรีในแถบบริเวณภูมิภาคใกล้เคียง

9. อาเซียนก่อตั้งเมื่อใด ?
. 7  สิงหาคม  2510
. 18 สิงหาคม  2510
. 8  สิงหาคม  2510
. 28 สิงหาคม  2510

10. ประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งอาเซียน  มีประเทศใดบ้าง ?
. ไทย   ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
. ไทย   ฟิลิปปินส์  บรูไน  สิงคโปร์  เวียดนาม
. บรูไน  เวียดนาม  ลาว   พม่า   กัมพูชา 
.  ลาว  พม่า  ไทย  ฟิลิปปินส์   สิงคโปร์      
                                                                                                                                                                           11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาอาเซียน เมื่อวันที่เท่าไร?

. 8 สิงหาคม 2510
. 13 สิงหาคม 2520
. 4 ธันวาคม 2515
ผิดทุกข้อ
เฉลย:        1.) ค      2.)      3.)        4.)        5.)        6.)       7.)       8.) ก       9.) ค        10.) ก     11.) ก 


ข้อสอบเรื่องที่ 2 สู่เป้าหมายประชาคมอาเซียน


1.       อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด?
ก.      ประชาคมการปกครองอาเซียน
ข.      ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ค.      ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
        ง.       ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

2. ข้อใดคือ  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน?
. (ASEAN Political-Security Community Blueprint)
. (ASEAN Political and Security Community – APSC)
. (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) 
.  (ASEAN Political-Security Community-AEC)


3. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?
. มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศ                     ในภูมิภาค  อยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง โดยสันติวิธี 
.  มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า                          บริการ การลงทุน  เงินทุน  และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 
. มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและ                                แบ่งปัน
. ถูกทุกข้อ


4. สิ่งใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนหรือทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล?
. กฎบัตรอาเซียน
. ปฏิญญาอาเซียน
. วิสัยทัศน์อาเซียน
. สัญลักษณ์อาเซียน

5. กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติกี่ข้อและมีกี่หมวด?
. กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 55 หมวด 13 ข้อ
. กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ
            . กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 17 หมวด 53 ข้อ
              . กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ   8  หมวด 96 ข้อ

6.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ กฎบัตรอาเซียน ” ?
               ก. เป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติ
               ข. เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน
               ค. เป็นการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่สำคัญในอาเซียน
               ง. ไม่มีข้อถูก

7. ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนในการประชุมสุดยอดยอดเซียนครั้งที่เท่าไร ?
              ก. ครั้งที่ 11
              ข. ครั้งที่ 12
              ค. ครั้งที่ 13
              ง. ครั้งที่ 14

8. กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด ?
             ก. ตั้งแต่วันก่อตั้งอาเซียนเป็นต้นไป
             ข. ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
             ค. ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
             ง. ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. พ.ศ. 2510 เป็นต้นไป

9. วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนคืออะไร ?
             ก. เป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิก
             ข. ปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
             ค. สร้างความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆทั้ง 10 ประเทศ
             ง. ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการ
              ทำงานมากขึ้น

10. กฎบัตรอาเซียนมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร ?
             ก. ช่วยสร้างเสริมหลักประกันให้กับไทย
             ข. จัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนให้กับไทย
             ค. ให้อำนาจแก่ประเทศไทยในการดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและคำตัดสินขององค์กรระงับข้อพิพาท
             ง. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเฉลย:   1.) ก      2.)     3.)        4.)       5.)       6.)       7.)        8.) ข       9.) ง         10.)


ข้อสอบเรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน


1. ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) มีทั้งหมดกี่ประเทศ ?
.  12 ประเทศ 
. 11 ประเทศ 
. 10 ประเทศ 
. 16  ประเทศ 

2. ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์กับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจาเมื่อปี พ.2517?
ญี่ปุ่น  
. ออสเตรเลีย
. นิวซีแลนด์  
. แคนาดา

3. ความสัมพันธ์อาเซียน- สหรัฐฯ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2520 ในช่วงแรกเป็นความร่วมมือในด้านใด?
. ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย  
. ด้านการเมือง
.  ด้านเศรษฐกิจ
. ด้านการพัฒนา

4.  การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
ก.      การประชุมอาเซียนซัมมิท
ข.      การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ค.      การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก
ง.       การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม

5.  อาเซียน + 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร?
ก.      APT
ข.      AST
ค.      ATS
ง.       ATP

6. ASEAN + 3 คือข้อใด ?
ก.      ASEANญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – อินเดีย
ข.      ASEANญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์
ค.      ASEAN ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน
ง.       ASEANญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย

7.  AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด ?
ก.      เขตการค้าเสรี
ข.      เขตปกครองพิเศษ
ค.      เขตส่งเสริมการท่องเทียว
ง.       เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

8. ในปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออก ( East Asia Summit-EAS )จำนวนกี่ประเทศ ?
. 18 ประเทศ
. 17 ประเทศ
.  16 ประเทศ
. 15 ประเทศ

9. อาเซียน+6 เป็นการรวมกลุ่มที่มีรูปแบบการเจรจาต่อรองที่ครอบคลุมในด้านใด?
. ด้านการเปิดตลาด สินค้า บริการ และการลงทุน 
. ด้านการคมนาคม การขนส่งสินค้า
. ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคือ หลักเกณฑ์ใน 3 ประการสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออก ที่เปิดกว้าง ให้ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมด้วย?
. การเป็นคู่ เจรจาเต็มตัวของอาเซียน
. การมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอาเซียน 
. ารภาคยานุวัติ ( Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia TAC 
. ถูกทุกข้อ
เฉลย:   1.) ค      2.)     3.)         4.)        5.)        6.)        7.)        8.)  ค      9.) ก        10.)


ข้อสอบเรื่องที่ 4 เกร็ดความรู้ ASEAN

1.    สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร?
ก.      รวงข้าว 10 รวง
ข.      รวงข้าว 11 รวง
       ค.      ต้นข้าว 10 ต้น
ง.       ต้นข้าว 11 ต้น

2.    บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร?
ก.      ดร.ถนัด คอมันต์
ข.      นายศุภชัย พานิชยศักดิ์
ค.      ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด
ง.       ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ

3.    เพลงประจำอาเซียนคือเพลงอะไร?
ก.      Sorry Sorry
ข.      Asian Games
ค.      Asia  air
ง.       The ASEAN Way

4.    คำขวัญของอาเซียนคือข้อใด?
ก.      หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม
ข.      หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งเศรษฐกิจ
ค.      หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม  หนึ่งวิสัยทัศน์
ง.       หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาชาติ

5.    ข้อใดกล่าวถึงลักสัญลักษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง?
ก.      ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความมั่นคงและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ข.      ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ค.      ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ง.       ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ

6.    ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเซียนไม่ถูกต้อง ?
ก.      สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ข.      สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
ค.      สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
ง.       สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

7.    สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด?
ก.      กรุงเทพ
ข.      ฮานอย
ค.      กรุงจาการ์ตา
ง.       กัวลาลัมเปอร์

8.    เลขาธิการสมาคมอาเซียนคือใคร?
ก.      นายอภิสิทธิ  เวชาชีวะ
ข.      ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ค.      มหาเธร์ มูฮัมหมัด
ง.       ซูซิโล บัมบัง ยุดโฮโยโน

9.    คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเซียนคือใคร?
ก.      แผน วรรณเมธี
ข.      นายชวน  หลีกภัย
ค.      ดร.ถนัด คอมันต์
ง.       นายจุรินทร์ พิสสุวรรณ

10. ประเทศใดได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบเปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจส่งเพลงของตนเองเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นเพลงประจำอาเซียน?

. ราชอาณาจักรไทย
. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 11. อาชีพที่เมื่อเปิดประชาคมในปี พ.ศ.2558 เเล้วจะสามารถเคลื่อนย้ายเเรงงานได้อย่างเสรี ข้อใดถูก?
. หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักบัญชี
. หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม นักสำรวจ นักบัญชี
. หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม แพทย์  ครู เกษตรกร
. หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ตำรวจ ช่างภาพ
เฉลย:   1.) ค      2.)  ก     3.)         4.)        5.)        6.)        7.)      8.) ข       9.) ก        10.) ก      11.) 


ข้อสอบเรื่องที่ 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน


1. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ?
ก.    10 ประเทศ
ข.    12 ประเทศ
ค.    15 ประเทศ
ง.     20 ประเทศ

2. ประเทศใดในอาเซียนที่มีชาวมุสลิมมากที่สุด?
. อินโดนีเซีย
. บรูไน
. ลาว
. ไทย

3. พระราชาธิบดีมาเลเซียอยู่คราวละกี่ปี?
. 5 ปี
. 6 ปี
. 4 ปี
. 7 ปี

4. ประเทศใดในอาเซียนมีวัฒนธรรมตะวันตกเด่นชัดที่สุด?
. สิงคโปร์
. ฟิลิปปินส์
. มาเลย์เซีย
. เวียดนาม

5. ประเทศใดในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุด
?
ก. กัมพูชา
ข. มาเลเซีย
ค. สิงคโปร์
ง. อินโดนีเซีย

6. ประเทศใดเป็นประเทศมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิก?
ก. เวียดนาม
ข. มาเลเซีย
ค. สิงคโปร์
ง. อินโดนีเซีย

7. ประเทศใดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน?

ก. เวียดนาม
ข. ไทย
ค. สิงคโปร์
ง. อินโดนีเซีย

8. กาโด กาโด (Gado Gado) เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของประเทศใด?
ก. เวียดนาม
ข. ไทย
ค. สิงคโปร์
ง. อินโดนีเซีย

9. ข้อใดเป็นดอกไม้ประจำประเทศลาว?
                               ก.                                                                                        ข.          
ดอกลีลาวดี


           ค.
ดอกพุดแก้ว


                                              ง.

ดอกชบา
กล้วยไม้ราตรี

10. ข้อใดเป็นตราแผ่นดินประจำประเทศพม่า?
                                      
                              ก.                                                                                                     ข.

                                                    


                         ค.                                                                                                             .
                                                                                                                             


                                                         


เฉลย:   1.) ก      2.)  ข     3.) ก      4.)        5.)         6.)        7.)       8.) ง        9.) ก        10.)

69 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากๆเลย ครับป๋ม >...<

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆเลยน้ะค่ะ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมั๊กมักคร้าาาาา

  ตอบลบ
 6. คิดข้อสอบไม่ออกพอเจอก็ดีใจ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 7. คิดข้อสอบไม่ออกพอเจอก็ดีใจ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 8. คิดข้อสอบไม่ออกพอเจอก็ดีใจ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. รู้ล่ะครูเอาข้อสอบมาจากไหน

  ตอบลบ
 10. รู้ล่ะครูเอาข้อสอบมาจากไหน

  ตอบลบ
 11. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 12. รู้ล่ะครูเอาข้อสอบมาจากไหน

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม 2560 เวลา 08:01

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 14. ขอยงบคุณมากค่ะ ได้ความรู้เยอะเเยะเลยค่ะ😄

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณอีกคนนะคะ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณมากๆๆเลยค่ะ ได้ความรู้เยอะมากๆๆ จะสอบเรื่องนี้พอดีเลยค่ะ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณค่ะจะเอาไปสอบตำรวจ ขอให้ได้ขอให้ติด สู้!

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณมากครับได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลย

  ตอบลบ
 20. ต้นข้าว หรือ รวงข้าวคะ ต้นข้าวสีเขียว รวงข้าวสีเหลือง
  สรุปแล้วเค้าใช้ ต้นข้าวหรือรวงข้าวกันแน่คะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้นข้าวสีเหลือง10ต้น คือประเทศ10ประเทศรวมกันคืรวงข้าว 1รวงครับ ส่วน ต้นข้าวสีเขียวไม่เกี่ยวกันครับ ปัจบัน ใช้รวงข้าว 1 รวง ที่มี 10ต้น ครับ

   ลบ
 21. ผมว่า "มันมีข้อหนึ่งที่ผิดนะ" เพราะสัญลักษณ์อาเซียนมันเป็นรวงข้าวสีเหลืองที่มัดรวมกัน 10 ต้น นะครับ?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จริงๆเป็นต้นข้าวนะครับตามภาษาอังกฤษที่เขาใช้เลย

   ลบ
 22. เป็นแนวข้อสอบที่ดีมาก เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเหมาะสำหรับการนำไปปรับใช้กับนักเรียนเพื่อการทบทวนเนื้อหา และใช้ในการถามตอบ ขอบคุณมากๆ สำหรับน้ำใจอันงดงามของผู้จัดทำข้อสอบ
  ขอให้มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

  ตอบลบ
 23. #ตอนที่5
  ข้อ2 ตอบ : ก. น่ะครับ
  เพราะประเทศ อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกน่ะครับ

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณมากค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับครูคณิตที่ต้องมาสอนอาเซียน

  ตอบลบ
 25. ขอขอบคุณมากครับ..ยอดเยี่ยมมากเลย

  ตอบลบ
 26. ขอขอบคุณมากครับ..ยอดเยี่ยมมากเลย

  ตอบลบ
 27. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 28. ขอบคุนคับ จะติดตามไปเรื่อยๆคับ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ15 กรกฎาคม 2562 เวลา 18:25

  แนวข้อสอบดีมากเลยคะ ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
 30. ชุดที่5ข้อ2อินโดนีเซียมุสลิมเยอะสุดข้อ4ฟิลิปปินส์วัฒนธรรมใกล้เคียงกับชาติตะวันตกมากสุดนะครับแก้ด้วยเดียวคนเข้าใจผิด. ขอบคุณครับ (ชุด4ข้อ1ด้วยรวงข้าวสิบต้น)

  ตอบลบ
 31. 1.ข้อใดเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ตอบ

  ตอบลบ
 32. ขอบคุณค่ะจะสอบอาเซียนเลลยต้องมาลองทำดู

  ตอบลบ
 33. This writer is fantastic, and it's always a pleasure to read the content that this writer publishes here. I want to know if they're going to talk about color fastness anytime soon. I've seen a lot of people talk about this recently so that is why I ask. 먹튀검증

  ตอบลบ
 34. ๙็็๘็ฑ็๘ฯ็ญธ๖็ ็๊ธ๔ู๔็ฏฆฆฆฆโฏ็
  ํธ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ15 กันยายน 2564 เวลา 23:20

  𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2565 เวลา 20:53

  อาเซียนศึกษาไม่มีใครทำใด้หรอกตอนั้นพ่อทำวิชาอาเซียนแล้วพ่อก็ใด้4/10

  ตอบลบ