คุณครูที่ปรึกษาคุณครูที่ปรึกษา


รายวิชาเศรษฐศาสตร์ (ส33101)คุณครู เอื้อมพร แววสง่าโรงเรียน พิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตุล
1 ความคิดเห็น:

  1. กระบวนการตัดสินใจของอาเซียนคือฉันทามติใช่ไหมค่ะ

    ตอบลบ